Πιστοποιήσεις

Έχοντας θέσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Πελάτη ως το βασικό σκοπό της Εταιρικής φιλοσοφίας, η B METERS έχει προσθέσει, παράλληλα με τις πολλαπλές πιστοποιήσεις των προϊόντων που διαθέτει επί του παρόντος, μια σειρά απο επιπλέον βεβαιώσεις εκδοθείσες από τρίτους φορείς, εγγυώντας την αποτελεσματικότητα των παραγωγικών διαδικασιών που εφαρμόζονται.

Επιπρόσθετα των πιστοποιητικών αναγνώρισης για την Ευρωπαϊκή αγορά, τη Ρώσικη, την Ουκρανική και άλλων αγορών, η B METERS έχει καταφέρει να εφαρμόζει την πιστοποίηση κατά UNI EN ISO 9001 στη Διοίκηση του συστήματος ποιότητας και στις μεθοδολογίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή δικών της προϊόντων.

Η Εταιρία διαθέτει τα Modules B+D σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/32/EU (MID) και λειτουργεί σε συμμόρφωση με το πρότυπο UNI EN 17025 για μετρολογικές δοκιμές.

Τελευταίο αλλά εξ ίσου σημαντικό η έκδοση βεβαιώσεων εκδοθέντων από τρίτα μέρη – ανεξάρτητα ινστιτούτα όπως για παράδειγμα το WRAS, ACS, KIWA – UNI πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την καταλληλότητα των οργάνων για χρήση δίκτυα πόσιμου νερού.

Η απόκτηση πιστοποίησης κατά UNI EN ISO 14001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αποτελεί μια επιπλέον εγγύηση για τη δέσμευση της B METERS για την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τη εταιρίας.