Διαδικασία κατασκευής

Αυτοματοποίηση

Οι συνεχείς επενδύσεις για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας επιτρέπει στη B METERS να επιβληθεί ως ένας αξιόπιστος παικτης στην παγκόσμια αγορά:

Η B METERS είναι μια εταιρία 4.0. Υπερσύγχρονος αυτοματοποιημένος εξοπλισμός CNC για την κατεργασία ορειχάλκινων εξαρτημάτων, πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές συναρμολόγησης, ηλεκτρονικοί πάγκοι δοκιμών οι οποίοι αναβαθμίζονται συνεχώς, αποτελούν τα τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία μιας Εταιρίας εξ ολοκλήρου Ιταλικής.

Μετρολογική επαλήθευση στους πάγκους δοκιμών

Το τμήμα μετρολογικής επαλήθευσης χρησιμοποιεί αρκετούς πάγκους δοκιμών, όλοι εγκεκριμένοι για την μετρολογική προσαρμογή μετρητών νερού και ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/EU (MID).

Οι πάγκοι δοκιμών, όλοι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι, υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλότερη αξιοπιστία και ακρίβεια κατά τη διάρκεια των δοκιμών και η λειτουργία τους σε πλήρη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ 17025.